Artboard 1
Meny Lukk
Søk Lukk
Søk

Personvern

Dataansvarlig og henvendelse

Dataansvarlig er Kantar TNS AS, Kirkegata 20, N-0153 Oslo, org.nr.: 924319623, telefon 911 11 600, e-post: mediemeter@tns-gallup.no. For ytterligere informasjon se www.kantartns.no.

Hvilken personlig informasjon henter vi inn?

Ved å gi ditt samtykke i å delta i Kantar TNS Medieundersøkelse er du enig i at vi kan bruke din personlige informasjon som beskrevet i disse retningslinjene for personvern. Vi vil hente inn opplysninger om deg som er nødvendige for å delta i Medieundersøkelsen. Dette er informasjon om:

  • Navn
  • Telefonnummer
  • Bostedsadresse
  • E-postadresse
  • Fødselsdato
  • Bakgrunnsinformasjon som sivilstatus, utdanning, arbeidsstatus, inntekt.

For å drifte Medieundersøkelsen kan vi kontakte deg pr. brev, telefon, e-post eller SMS. Vi vil benytte den kommunikasjonskanalen som er mest hensiktmessig i den gitte situasjon. 

Alle i husstanden er sikret full anonymitet ovenfor vår oppdragsgiver. Norsk Gallup og Kantar TNS/Kantar Media behandler alle personopplysninger konfidensielt. Personopplysninger behandles av et fåtall medarbeidere som er underlagt streng taushetsplikt. Undersøkelsen gjennomføres i henhold til Datatilsynets retningslinjer for behandling av personopplysninger.

Informasjonen om din husstand vil bare bli brukt i analyser og statistiske tabeller. Vi vil aldri offentliggjøre opplysninger om hva enkeltpersoner har lyttet til på radio eller sett på TV, eller avsløre navn eller adresser til medlemmer som deltar i undersøkelsen.Det er frivillig å delta i undersøkelsen, og medlemmer av Mediepanelet kan når som helst trekke seg fra undersøkelsen.  

6 måneder etter at husstanden  avslutter medlemskapet, vil alle opplysninger knyttet til din husstand anonymiseres i våre systemer.

Retten til innsyn

Du har rett til å se de personlige opplysningene vi har registrert om deg, og du vil få innsyn dersom du ber om det. Retten til innsyn etter § 18 første og annet ledd gjelder imidlertid ikke dersom personopplysningene behandles "utelukkende" for statistiske formål og "behandlingen ikke får noen direkte betydning for den registrerte", jf. § 18 tredje ledd. At behandlingen ikke får direkte betydning for den registrerte, vil si at personopplysningene ikke kan brukes til å fatte beslutninger som får betydning for den registrerte.

Dette betyr at Kantar TNS og Norsk Gallup gir innsyn i all kontaktinformasjon om det enkelte panelmedlem og i bakgrunnsdata som til sammen utgjør de grunndata vi har om panelmedlemmet og husstanden for å delta Medieundersøkelsen. Vi gir derimot ikke innsyn i innsamlede lytter- eller seerdata fra husstanden som vi registrerer i forbindelse med Medieundersøkelsen. Dette er opplysninger som utelukkende benyttes til statistiske formål og i henhold til ovenstående er unntatt fra innsynsretten.

Innsyn gis kun til den personen som dataene gjelder og vedkommende må legitimere seg før innsyn kan gis.

Dersom du ønsker mer informasjon, vennligst kontakt:

Gallup Panelsenter

800 41 440

mediemeter@tns-gallup.no