Meny Lukk
Søk Lukk
Søk

Undersøkelse om holdninger til jøder og muslimer i Norge 2017

HL-Senteret, Senteret for studier av Holocaust og livssynsminoriteter, står bak den nye undersøkelsen om holdninger til jøder og muslimer i Norge som har vært mye omtalt i mediene.

Thomas Karterud har ledet teamet i Kantar TNS som har bistått HL-Senteret med gjennomføring av undersøkelsen.

Kantar TNS har bistått HL-Senteret med kvalitetssikring og gjennomføring av datainnsamlingen og i de innledende analysene av datamaterialet. Deler av undersøkelsen er sammenlignbare med en undersøkelse om samme tema, gjennomført i 2011.

- Det har vært et svært interessant prosjekt å delta i, sier Thomas Karterud, som har ledet teamet i Kantar TNS. - Problemstillingene som behandles, er svært aktuelle og jeg opplever at vi har deltatt i et spesielt viktig arbeid. En del av spørsmålene som tas opp i undersøkelsen, er av sensitiv karakter og vi har lagt ned et stort arbeid i kvalitetssikring av definisjoner og spørsmålsformuleringer. Så synes jeg også at rapporten som HL-Senteret har utarbeidet, er spennende lesing.

- Hvilke av rapportens resultater opplever du som spesielt interessante?

- At utbredelsen av antisemittiske holdninger blant nordmenn er redusert fra 2011 til 2017, synes jeg er et viktig funn. I rapporten pekes det på at terroraksjoner mot jøder i Europa har ført til økt oppmerksomhet om antisemittisme som samfunnsproblem, og at dette er en sannsynlig forklaring på denne utviklingen. En har funnet en tilsvarende utvikling også i andre Europeiske land.

- Jeg synes også det er interessant å se at selv om det kan forekomme en del manglende kunnskaper om og fordommer til jøder blant norske muslimer, er det svært få muslimer som har noe imot å ha jøder som nabo eller i vennekretsen.

- På samme måte har de aller fleste jøder ikke noe imot å ha muslimer som nabo eller i vennekretsen.

- Det er en langt større andel av den norske befolkningen som har negative holdninger til muslimer. I rapporten pekes det blant annet på fremmedfrykt, innvandrerskepsis og holdninger til Midtøsten-konflikten som viktige forklaringsvariabler. Vi ser imidlertid at andel av den norske befolkningen som ønsker å holde sosial avstand til muslimer er noe redusert fra 2011 til 2017.

- HL-Senterets rapport er tilgjengelig på deres nettsider og jeg vil anbefale alle med interesse for denne tematikken å laste ned og lese denne. Og så vil jeg benytte anledningen til å takke alle som har deltatt i undersøkelsen som respondenter, for at de har gitt oss av sin tid. Uten deres hjelp ville vår kunnskap om dette viktige temaet vært langt dårligere, avslutter Thomas Karterud.

Les mer om undersøkelsens resultater og last ned HL-senterets rapport her